INFORMACJA O PROJEKCIE

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego opracowało i jest realizatorem akcji promocyjno-edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza pod nazwą „Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny”. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu na realizację zadania publicznego, w konkursie EKOLOGIA ogłoszonym w 2017 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Adresatem są uczniowie szkół ponadpodstawowych działających na terenie 5 powiatów województwa mazowieckiego: legionowski, wołomiński, wyszkowski, pułtuski, nowodworski. W efekcie pozytywnej oceny projektu i otrzymanej dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego został opracowany i jest na etapie wdrażania szkolny program edukacyjny w zakresie ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej oraz promocji rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń. Na terenie objętych działaniem znajdują się 22 licea (ponad 3800 uczniów), 31 szkól zawodowych (ponad 4100 uczniów). Tak więc objętych działaniem będzie ok. 8 000 uczniów szkół ponadpodstawowych czytaj więcej

Region Jeziora Zegrzyńskiego jest atrakcyjny nie tylko turystycznie lecz również ze względu na czyste powietrze. Sprzyja temu jego położenie oraz brak uciążliwego przemysłu. Jednak w odległości 30-40 km znajdują się stołeczna aglomeracja oraz uprzemysłowione miasta: Legionowo, Nowy Dwór, Pułtusk, Wyszków i Wołomin. Dlatego też akcja promocyjna z wiązana z wdrożeniem projektu pt. „Czyste powietrze – szkolny program edukacyjny” jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz społeczności z 5 mazowieckich powiatów: legionowski, wołomiński, wyszkowski, pułtuski, nowodworski. Obecna, tragiczna wręcz sytuacja, związana niemal na co dzień z zanieczyszczeniem powietrza, wynika z znacznej mierze z braku wiedzy o powietrzu, jego znaczeniu dla naszego zdrowego życia i otaczającego nas środowiska. Szczególnie w miastach stan otaczającego nas powietrza wielokrotnego przekraczania dopuszczalne normy. Zanieczyszczenia te to nie tylko zaniedbania inwestycyjne, lecz przede wszystkim to luka w naszej proekologicznej edukacji, a tym samym w naszej świadomości. Jest to również wynik przekonania, że dobra takie jak woda czy czyste powietrze są dane nam raz na zawsze. Niedawny alert smogowy w wielu polskich miastach daje do myślenia. Dlatego tez planowana przez naszą organizację akcja edukacyjna jest skierowana do młodzieży we wieku 14-21 lat. Od nich bowiem zależeć będzie już w niedalekiej przyszłości stan naszego powietrza, gdyż będą świadomi skutków zagrożeń jakie symbolizują dymiące kominy i np. spalane w domowych piecach śmiecie. Powszechny brak wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza, o jego zasięgu i skutkach, a także świadomości, że każdy z nas może środowisko ochraniać lub zanieczyszczać, wręcz nakazują przeprowadzanie planowanej przez nas akcji.

Materiały edukacyjne.

Opracowany został scenariusz lekcji (wraz z ankietą sprawdzającą wiedzę) poświęcony problematyce ochrony powietrza na oraz opracowane zostały i wydane dwie graficzne plansze edukacyjne na których zaprezentowane jest kilkanaście głównych problemów z zanieczyszczeniem i ochroną powietrza. Opracowane materiały edukacyjne zostały wydrukowane, oprawione i wysłane do 90 szkół ponadpodstawowych z objętych projektem 5 mazowieckich powiatów.

Szkolny system monitorowania jakości powietrza.

W ramach projektu została opracowana i opublikowana w Internecie szkolna strona monitoringu do prezentacji własnych wyników pomiarów oraz umożliwiającej prezentacje wyników pomiarów z wielu punktów Mazowsza. Zatrudniony w projekcie informatyk uczestniczyć będzie we wdrażaniu aplikacji i montażu urządzenia monitorującego oraz zapewni bieżącą konsultację dla szkół po zakończeniu cyklu szkoleniowego czytaj więcej

Opracowany został program funkcjonowania szkolnego punktu monitorowania jakości powietrza w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku. W ramach projektu został zakupione i zainstalowane w w/w szkole urządzenie do monitorowania pyłków PM 2,5 i PM 10 do działania na zewnątrz oraz opracowano i wdrożono oprogramowania umożliwiające automatyczną prezentację wyników pomiarów na stronie szkoły wraz z opracowaniem oprogramowania (wtyczki) umożliwiającego prezentowanie tych wyników na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. W ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli dot. obsługi urządzenia monitorującego zanieczyszczenie powietrza, których spodziewanym efektem było przekazanie niezbędnej wiedzy do obsługi szkolnego systemu monitoringu, w tym praktycznego wdrożenia oprogramowania i do upowszechnienia wyników badań. Zatrudniony w projekcie informatyk uczestniczy we wdrażaniu aplikacji oraz służy pomocą przy obsłudze urządzenia monitorującego oraz zapewnia bieżącą konsultację dla szkół pragnących uczestniczyć we wdrażaniu systemu w innych szkoła województwa mazowieckiego.

kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego

www.jeziorozegrzynskie.info

ul. Retmańska 47,

05-140 Serock